Службите по трудова медицина

Центърът за професионално здраве и медицина на околната среда към университета Монаш (MonCOEH) е основан през 2008 г., за да осигури изследвания и специализирано обучение в тези области.

Необходими са 3,5 години (42 месеца) за завършване на обучение по трудова медицина и медицина на околната среда.

Службите по трудова медицина се фокусират върху обучението на професионалисти за оценка на работоспособността на дадено лице, лечение след професионална злополука или професионална болест и идентифициране на рисковете за здравето от работата и/или околната среда. Често срещаните професионални условия в Австралия включват мускулно-скелетни заболявания, психични разстройства и загуба на слуха, свързана с шума.

Създаването на факултети, които обучават специалисти спомага за развитието на специалността. След обучение службите по трудова медицина работят в промишлеността, в независими медицински служби или на частна практика.

Службата предлага обслужване от служба по трудова медицина, което се извършва съгласно Закона за Здравословни и Безопасни Условия на Труд. Службата изготвя всички необходими документи пред инспекция по труда.

Службата организира провеждане на прегледи

Провеждането на предварителни и периодични медицински прегледи, с цел издаване финално заключение за професионалната годност и здравословното състояние на работниците и служителите в съответствие със съответната Наредба от 1987г. за задължителните предварителни и периодични прегледи на работниците за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина.

Във връзка с проследяването на здравословното състояние на работещите службата по трудова медицина разработва ежегодни анализи. Те са за здравословното състояние въз основа на проведените периодични медицински прегледи. Издава документ-заключение за пригодността на работниците и служителите. С тях да извършват даден вид работа. Дава препоръки за оздравяване на работна среда и съхраняване на физическото и психическото здраве на работещите.

Трудовата медицина е служба, която работи с медицински специалисти от следните области:

– УНГ;- Офталмология;- Стоматология; – Образна диагностика – Неврология;- Хирургия и ортопедия;- Клинична лаборатория.

You May Also Like