Извозване на строителни отпадъци и ефективно управление на отпадъците

Ефективно управление на отпадъците. Строителните отпадъци се определят като „материали, произтичащи от строителството, ремонта или разрушаването на сгради или други съоръжения“. Тъй като по-голямата част от строителните отпадъци са странични продукти от търговски строителни проекти, те не се определят като битови отпадъци. Следователно в местните съоръжения за рециклиране не се приемат значително големи количества строителни отпадъци като капацитет.

Независимо дали вашият строителен проект е малък вътрешен или мащабен търговски, наемането на специализирана фирма е единственият практически начин за справяне с извозването на строителни отпадъци.

Кои доставчици трябва да използвате за извозване на строителните отпадъци

Изберете по-известна фирма за наемане, от тези, които са специализирани в отстраняването на строителни отпадъци. Но за да се защитите при избора на такава фирма, трябва да гарантирате, че те са лицензирани от Агенцията по околна среда. Същото така и, че са в листата на одобрен превозвачи на отпадъци.

Професионална и уважавана компания за извозване на отпадъци трябва да може да отговори на всички въпроси, които може да имате за отстраняването на строителните отпадъци. Но преди да се свържете с нея, може да помислите за броя и размера на извозванията, от които ще имате нужда. По този начин ще знаете за какъв период от време и за какъв обем от материали ще ви е необходима тя.

Също така трябва да обмислите наличието на достъп до вашата строителна площадка или друг работен обект за целите на подбора и събирането на камиони със специален товарен профил. Тъй като все пак става въпрос за големи и тежки превозни средства. Ако вашият строителен отпадък няма да бъде разположен изцяло на частна земя, ще трябва да получите разрешение за преминаване през чужди имоти от вашия местен орган. Така ще покриете периода, през който извозванията ще се осъществяват по определеното трасе.

Наемането на компания за депониране на строителни отпадъци с контейнери е просто случай на повикване на компанията от наематели. Както и предоставянето ѝ на всички необходими данни. Вашият пропуск (и) трябва да бъде издаден в рамките на един ден и когато е пълен, трябва да се оповести в рамките на един ден от информирането на компанията.

Значение на разделянето на отпадъчните материали преди събирането им

В исторически план по-голямата част от строителните отпадъци са били отвеждани до депа за отпадъци. Тъй като все по-трудно се използват природните ресурси така обаче, са въведени неотдавнашни регулаторни промени за насърчаване на рециклирането. Тези промени повлияват и на повторното използване на изхвърлените строителни материали. За да се намали тежестта върху депата и да се спомогне за осигуряване на етично и подходящо повторно използване при изхвърляне на строителните ви материали, е изключително полезно да се събират отделно различни видове отпадъци. Като тухли, дърво, метал, за да не се замърсява прекомерно почвата.

Управление на строителните отпадъци

Отговорното управление на отпадъците е основен аспект на устойчивото изграждане. В този контекст управлението на отпадъците означава елиминиране на отпадъците, където е възможно. Минимизиране на отпадъците, когато това е възможно. И повторно използване на материали, които иначе биха могли да се превърнат в повече ненужни отпадъци. Практиките за управление на твърдите отпадъци идентифицират намаляването, рециклирането и повторното използване на отпадъците като съществени за устойчивото управление на ресурсите.

Ефективно управление на отпадъците, свързани със строителството, изисква координирани действия на правителствени, бизнес и професионални групи и строг надзор над тяхната дейност.

Управлението на отпадъците, свързани със сградите, е скъпо и често води до нежелани последствия. Все пак, здравият разум предполага, че неуспехът за намаляване, повторно използване и рециклиране на обществени отпадъци е неустойчив. Смисълът е, че ефективното и ефикасно извозване и минимизиране на отпадъците и повторното използване на материалите са основни аспекти на проектирането и строителната дейност. Творчеството, постоянството, познаването на наличните пазари и бизнеса и разбирането на приложимите разпоредби са важни умения за професионалистите в областта на проектирането и строителството.


Ефективно управление на отпадъците

Някои отпадъци, генерирани в процеса на изграждане, могат да бъдат елиминирани. Например такива са някои трайни модулни системи за метални форми за използване в бетонна конструкция. Те могат да бъдат избрани въз основа на лесната им разглобяемост и повторно използване по други проекти. По този начин се премахват дървесните отпадъци, свързани с кофраж, изработен от шперплат и дървен материал с различни размери. Отстраняването на отпадъците може да бъде от полза за намаляване на въздействията върху човешкото здраве и околната среда.

Намаляване на отпадъците

Някои отпадъци, свързани със сградите, могат да бъдат сведени до минимум. Например строителните продукти могат да бъдат избрани въз основа на това, че са проектирани и произведени така, че да бъдат транспортирани с минимална опаковка. Също така считайте, че изборът и използването на рециклируеми материали и продукти предлагат потенциал за минимизиране на отпадъците. Затова, когато вашият бизнес има такава възможност, е добре да се насочи към влагане в конструирането и в производството като цяло на т.нар. ‘зелени’ или рециклируеми материали.

Повторно използване на материалите

Някои материали могат да бъдат използвани повторно. За пример вратите и прозорците в добро състояние, които могат да бъдат препродадени. Могат да заменят нови продукти или да бъдат дарени или продадени за използване по друг проект. Форма на благоприятно повторно използване.

Материалите и продуктите, които не могат ефикасно и ефективно да бъдат елиминирани, сведени до минимум или повторно използвани, се събират. И ако не се управляват навременно, вероятно ще бъдат унищожени при метод с най-ниски разходи. В много райони на страната таксите за депониране на твърди отпадъци са значително по-високи от разходите за разделяне и оползотворяване. Включително разходите за обезвреждане на отпадъци, класифицирани като вредни за околната среда.

Всичко това следва да покаже, че процесът по извозване и управление на строителните отпадъци е сложен и динамичен. В тази връзка трябва винаги да стои на дневен ред при реализирането на работни проекти.

You May Also Like

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *